1. Model cerere persoană fizică obţinere autorizaţie de deţinere a detectoarelor de metale (Anexa 1) prevăzută la art. 2 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau îşi are reşedinţa solicitantul, în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:

a. cerere-tip, completată conform modelului prevăzut mai sus;

b. actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);

c. chitanţa emisă de unităţile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma de 10 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;

2. Model cerere persoană juridică obţinere autorizaţie de deţinere a detectoarelor de metale (Anexa 2) prevăzută la art. 3 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social persoana juridică solicitantă, în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:

a. cerere-tip, completată conform modelului prevăzut mai sus;

b. statutul societăţii (original şi xerocopie);

c. actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);

e. chitanţa emisă de unităţile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma de 20 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;

3. Model cerere persoană juridică obţinere autorizaţie de comercializare a detectoarelor de metale (Anexa 3) prevăzută la art. 6 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social persoana juridică solicitantă, în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:

a. cerere-tip, completată conform prevăzut mai sus;

b. actul de înregistrare a societăţii, împreună cu statutul (copie şi original), din care să rezulte că are ca obiect de activitate comercializarea detectoarelor de metale;

c. actul de identitate al administratorului societăţii, precum şi ale tuturor persoanelor angajate ca vânzători de detectoare de metale ( original);

d. chitanţă din care să reiasă că a fost plătită la C.E.C. suma de 30 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;

     Menţionăm că agentul comercial solicitant trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute la art. 5 şi art. 7 din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale, respectiv: să aibă prevăzut în obiectul de activitate al societăţii comercializarea detectoarelor de metale şi spaţiul destinat comercializării detectoarelor de metale trebuie să aibă un afişaj stradal cu denumirea agentului economic şi a obiectului de activitate şi totodată să fie prevăzut cu sistem de alarmă ori să se încheie contract de prestări de servicii cu o societate de pază şi securitate sau să aibă pază proprie permanent.

 

Model de cerere privind detectivii particulari

 

 

    Prevederi LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 
privind exercitarea profesiei de detectiv particular

 

 ART. 5

    Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

    a) are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;

    b) posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;

    c) este aptă din punct de vedere medical;

    d) să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
    e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
    f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz;

    g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.


    ART. 6

    Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti următoarele acte:

    a) cerere;

    b) curriculum vitae;

    c) actul de stare civilă;

    d) actul de studii;

    e) actul de absolvire a unui curs de specialitate;

    f) certificate medicale şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat;
    g) declaraţie din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 5 lit. e);

    i) dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în conformitate cu dispoziţiile legale.

    ART. 7
    (1) Calitatea de detectiv particular se dobândeşte în urma verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi a examinării candidaţilor de către o comisie instituită la nivelul inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti.

    (2) Comisia prevăzută la alin. (1) se întruneşte trimestrial, iar verificarea cunoştinţelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

    (3) După promovarea examenului, detectivului particular i se eliberează un atestat, pe baza căruia se poate asocia ori angaja la o societate licenţiată sau îşi poate înfiinţa cabinet individual pentru desfăşurarea de activităţi de investigare.

    (4) Persoana respinsă la examen poate depune contestaţie la Inspectoratul General al Poliţiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligaţia să o soluţioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii.
 

Prevederi HOTĂRÂRE nr. 1.666 din 7 octombrie 2004
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

 

 

    2. Lege:

    "Art. 2. - (1) Detectivul particular îşi poate exercita profesia, după caz, în cadrul societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari înfiinţate conform legislaţiei comerciale şi care funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

    (2) Obiectul de activitate al societăţilor specializate şi al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

    (3) Conducătorii executivi ai societăţilor specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolvenţi ai facultăţii de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi ori să fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau siguranţei naţionale cu grad de ofiţer şi să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5 lit. c), d), e) şi f).

    (4) Asociaţii sau acţionarii persoane fizice ai societăţilor specializate de detectivi particulari, înfiinţate conform alin. (1), trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 5 lit. d) şi e)."

    Norme:
    2.1. Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, asociaţii/acţionarii societăţilor specializate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 5 lit. d) şi e) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

    2.2. Pentru obţinerea licenţei de funcţionare conducătorii societăţilor specializate sau ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, următoarele documente:
    a) cerere adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de investigaţii criminale, prin care se solicită eliberarea licenţei de funcţionare, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social/administrativ şi a punctelor de lucru, numele şi calitatea conducătorilor executivi, numărul de telefon şi fax;

    b) copia actului de proprietate sau de folosinţă pentru sediul social/administrativ şi pentru punctele de lucru;

    c) pentru conducătorii executivi ai societăţii - copie a diplomei de studii pentru absolvenţii facultăţilor de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi particulari ori a unei adeverinţe din care să reiasă că au îndeplinit funcţia de poliţist sau lucrător în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice ori siguranţei naţionale cu grad de ofiţer;

    d) avizul, în copie, eliberat de inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raza căreia funcţionează societatea sau cabinetul individual de detectivi particulari;

    e) declaraţie scrisă din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exercitarea autorităţii publice pentru conducătorii executivi;

    f) copie a actului constitutiv al societăţii, în care să fie menţionat codul CAEN, sau a contractului de societate şi statutului societăţii, după caz, ori a statutului cabinetului individual de detectiv particular;

    g) copii de pe actele de identitate ale conducătorilor executivi;
    h) copie a certificatului de înregistrare a societăţii la oficiul registrului comerţului;

    i) certificate medicale, în original, pentru conducătorii executivi;
    j) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de transport, de comunicaţii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de identificare, a centrelor de supraveghere şi a tehnicii de calcul, pe care urmează să le folosească;

    k) copie a atestatului de detectiv particular - numai pentru cabinetele individuale;

    l) regulamentul de organizare şi funcţionare;