OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ DE CĂTRE PERSOANĂ FIZICĂ

Persoana fizică poate depune cererea la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar în aceleași condiții ca pentru obținerea certificatului de cazier judiciar;

Acte necesare:

  • actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate;
  • cererea-tip completată în prealabil sau se solicită tipărirea acesteia din sistemul informatic.

În situaţia în care certificatul de integritate comportamentală se solicită prin împuternicit al persoanei fizice sau în baza împuternicirii avocațiale:

Acte necesare:

  • actul de identitate împuternicit (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);
  • procura autentificată de un notar public în original. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare. Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.
  • în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, act ce se va reține la ghișeu.
  • cererea-tip completată în prealabil sau se solicită tipărirea acesteia din sistemul informatic.

Certificatul de integritate comportamentală este valabil 6 LUNI de la data eliberării şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

Documentele eliberate conform Legii nr. 118/2019 sunt SCUTITE DE TAXE!

NU SE REȚIN COPII după documentele prezentate la ghișeu!

NU SE ELIBEREAZĂ ONLINE certificatul de integritate comportamentală!

 

 

SOLUȚIONAREA CERERILOR ENTITĂȚILOR PREVĂZUTE LA ART. 17 ALIN. 1, ALIN. 2, ART. 18 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 118/2019

 

Entitățile prevăzute la art. 17 și 18 din lege depun cererile la locul de naștere al persoanei verificate, pe bază de adresă.

 

Art. 17

(1) Organele de urmărire penală sau instanțele de judecată, precum și instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție pot obține o copie de pe Registru în aceleași condiții în care pot obține, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o copie de pe cazierul judiciar al persoanei în cauză.

(2) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice, centrale și locale, pot obține o copie de pe Registru în aceleași condiții în care pot obține, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.

Art. 18

(1) Instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane au obligația de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală.

(3) Cu acordul persoanei verificate, entitățile prevăzute la alin. (1) pot solicita o copie de pe Registru în aceleași condiții în care se poate obține, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.

Cererea trebuie să fie însoțită de acordul expres al persoanei verificate. Acordul persoanei se prezumă a fi luat:

  • dacă la adresă se anexează un document scris de persoana verificată prin care își exprimă acordul;
  • dacă entitatea solicitantă precizează în cuprinsul adresei că a obținut acordul persoanei verificate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și obținerea certificatului de integritate comportamentală.

Adresele primite de la entitățile prevăzute în art. 18 se restituie dacă în cuprinsul acestora nu se menționează temeiul legal în baza căruia efectuează verificările.