OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR DE CĂTRE PERSOANĂ FIZICĂ

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoană fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani), poate solicita personal sau prin împuternicit la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar:

Acte necesare:

 • actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate;
 • procura autentificată de un notar public în original (dacă cererea se depune prin împuternicit);
 • cererea-tip completată în prealabil sau se solicită tipărirea acesteia din sistemul informatic.

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru un MINOR DE PÂNĂ LA 14 ANI, acesta se poate obține de către părinte/tutore sau de către un împuternicit al acestuia.

Acte necesare:

 • actul de identitate al părintelui/tutorelui, în original;
 • certificatul de naștere al minorului, în original;
 • procura autentificată de un notar public în original (dacă cererea se depune prin împuternicit);
 • cererea-tip completată în prealabil sau se solicită tipărirea acesteia din sistemul informatic.

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită prin împuternicit al persoanei fizice sau în baza împuternicirii avocațiale:

Acte necesare:

 • actul de identitate împuternicit (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);
 • procura autentificată de un notar public în original. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare. Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.
 • în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare, act ce se va reține la ghișeu.
 • cererea-tip completată în prealabil sau se solicită tipărirea acesteia din sistemul informatic.

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, poate fi solicitat de către persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia, care trebuie să-și demonstreze calitatea.

ALTE INFORMAȚII DE INTERES

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

De asemenea la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor.

Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.

Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării.

Certificatul de cazier este valabil 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR DE CĂTRE PERSOANĂ JURIDICĂ

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar, orice persoana juridică poate depune cererea-tip, prin reprezentant legal, la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar însoţită de:

 • actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate;
 • împuternicire : se solicită la ghişeu sau se descarcă de pe adresa  ab.politiaromana.ro/ro/utile/documente-eliberari-acte/pentru-obtinerea-certificatului-de-cazier-judiciar;
 • acte doveditoare a calităţii de reprezentant legal sau de împuternicit al persoanei juridice (original), respectiv pentru:
  • Societăți comerciale constituite conform Legii 31/1990 republicată:
   • Certificat înregistrare O.N.R.C. sau Certificat constatator în extenso O.N.R.C. (în original)
 • Asociații, fundații constituite conform Ordonanței Guvernului 26/2000:
  • Certificat grefă judecătorie sediu și Sentința civilă (încheierea judecătorească de înființare)
 • Unități de învățământ înființate conform Legii 1/2011: Ordinul de acreditare eliberat de M.E.N.
 • Unități administrativ teritoriale – Legea 215/2001: Împuternicirea semnată și ștampilată de reprezentantul legal

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale, înființate conform O.U.G. 44/2008 nu au personalitate juridică, în consecință NU SE POATE elibera certificat de cazier judiciar.

 

Certificatele de cazier judiciar sunt valabile 6 LUNI de la data eliberării şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

Documentele eliberate conform Legii nr. 290/2004 sunt SCUTITE DE TAXE!

NU SE REȚIN COPII după documentele prezentate la ghișeu!

NU SE POT ELIBERA ON-LINE certificate de cazier judiciar!

 

EXTRASUL DE PE CAZIERUL JUDICIAR se eliberează instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, conform art. 3^1, lit. c) din Legea nr. 290/2004.

Cererea pentru obținerea extraselor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată și să cuprindă datele cu caracter personal, pentru:

 • persoanele fizice: codul numeric personal, numele, prenumele, prenumele părinților, data și locul nașterii, numele purtate anterior, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, sexul, cetățenia;
 • persoanele juridice: codul unic de identificare, denumirea persoanei juridice, codul fiscal, numărul de ordine în registrul comerțului - în cazul societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare-, sediul, precum și datele cu caracter personal ale reprezentantului legal.

Cererea se adresează unității de poliție în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau își are sediul persoana juridică pentru care se cere extrasul de pe cazierul judiciar și se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii.